^elejére

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Ügyrendi bizottság ülésének jegyzőkönyve

Betűméret növelése

Készült Kardoskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottságának 2011. augusztus 25-én (csütörtökön) 13,30 órai kezdettel tartott ülésén, a Polgármesteri Hivatalban.


Jelen vannak:
Pusztai Ádám ÜB. elnök, Mórocz Lajos és Varga Pál az Ügyrendi Bizottság tagjai, Ramasz Imre polgármester,

dr. Mészáros Erzsébet jegyző, Gombkötő Lajos alpolgármester, Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos, Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető.

 

Pusztai Ádám az Ügyrendi Bizottság elnöke: Köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a bizottsági ülés határozatképes.

 

Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra, melyet a bizottság az alábbiak szerint fogadott el:


1./ Kardoskút Község Önkormányzatának 2011. évi              Ramasz Imre

költségvetése I. félévi teljesítéséről és a 2011. évi              polgármester,

költségvetésről szóló rendelet módosításáról                      dr. Mészáros Erzsébet

szóló tervezet megvitatása, véleményezése.                      jegyző

Pusztai Ádám: Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy az ülésre tanácskozási joggal meghívást kapott Gombkötő Lajos alpolgármester is. Ennek oka, hogy a testületi ülésen nem kell megismételni az itt elhangzottakat, mert tulajdonképpen csak újonnan felvetődő javaslattal, véleménnyel kell foglalkozni, hiszen egyedül ő az, aki nem vett eddig részt a képviselők közül az Ügyrendi Bizottság ülésén.

 

1. napirendi pont: Kardoskút Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről és a 2011. évi  költségvetésről szóló rendelet módosításáról szóló tervezet megvitatása, véleményezése.

Előadó: Ramasz Imre polgármester,

dr. Mészáros Erzsébet  jegyző.

 

Pusztai Ádám: A napirendi ponttal kapcsolatos írásosos előterjesztés elkészült, írásban előzetesen megkaptuk. Olyan részletesen, pontosan van összeállítva, hogy sok megvitatni való nincs. A fejlesztés nem időarányosan teljesült, de a működés a tervezettnek megfelel. Takarékos költségvetéssel, takarékos gazdálkodással történt az I. félév. Pozitívabb lett a mérleg, mint induláskor hittük. Kérdezem a jelenlevő ügyrendi bizottsági tagokat, kívánnak-e hozzászólni.

 

Mórocz Lajos: Úgy értékelem, hogy az I. félévet igen jól zártuk, elfogadásra javasolom.

 

Varga Pál: Ugyanezt tudom elmondani. Változtatás nélkül elfogadásra javaslom a képviselőknek, javaslom a rendelet-tervezet rendeletté emelését is változtatás nélkül.

 

Gombkötő Lajos: Minden rendben van, nem jellemző a túlköltekezés, megfontolt a gazdálkodás.

 

Pusztai Ádám: Közös a véleményünk, elfogadásra javaslom én is az I. félévi beszámolót. Kérem bizottsági társaimat, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy az Ügyrendi Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a 2011. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót.


Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:

10/2011. (VIII. 25.) sz.  Ügyrendi bizottsági határozat

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a 2011. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő:     2011. augusztus 25.

 

Pusztai Ádám: A 2011. évi költségvetésről szóló rendelet módosításának tervezetét is mindenki kézhez kapta, előzetesen írásban. A rendelet-tervezet a beszámolóhoz van igazítva. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. Amennyiben nincs, akkor elfogadásra javaslom.

 

11/2011. (VIII. 25.) sz.  Ügyrendi bizottsági határozat

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2011. évi költségvetési rendelet módosítására készített tervezetet fogadja el, a rendeletet alkossa meg.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő:     2011. augusztus 25.

 

Pusztai Ádám: Több megtárgyalandó napirend nincs, az Ügyrendi Bizottság ülését bezárom.

Kmft.

 

 

(Pusztai Ádám)                                                     (Skorka Pálné)

ÜB elnök                                                           jegyzőkönyvvezető

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

FacebookTwitter

Copyright 2020  Kardoskút