^elejére

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Testületi ülés jegyzőkönyve

Betűméret növelése

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.


Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Lajos, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám és Varga Pál települési képviselők.


Jelen volt továbbá:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző, Csizmadia Gergely Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója,

Pappné Neller Borbála Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár igazgatója, Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos,

Tóth Józsefné főmunkatárs, Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető.


Ramasz Imre: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a testület határozatképes, így a képviselő-testület ülését megnyitom. Ismertetem a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyeket javaslok elfogadni. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal - egyhangúan elfogadta – az alábbiak szerint:

1./ Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.             Csizmadia Gergely

beszámolója a közszolgáltatás megvalósításáról,                     vezérigazgató

valamint az átszervezés tapasztalatainak értékelése.


2./ Beszámoló jelentés Kardoskút Község Önkormány-         Ramasz Imre

zatának 2011. I. félévi teljesítéséről és a 2011. évi             polgármester

költségvetéséről szóló rendelet módosításához.                dr. Mészáros Erzsébet

                                                                                        jegyző


3./ Október 23-i Nemzeti Ünnep előkészítése.                     Ramasz Imre

polgármester


4./ Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár           Ramasz Imre

igazgatói pályázatának elbírálása.                                     polgármester


5./ Bejelentések, interpellációk.


Az előzetesen kiadott írásos anyag:

Meghívó
Orosháza Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. beszámolója a közszolgáltatás megvalósításáról
Beszámoló jelentés Kardoskút Község Önkormányzatának 2011. I. félévi teljesítéséről
Önkormányzati rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 28.) számú ÖKT. rendelet módosításáról
1., számú melléklet
2., számú melléklet
3., számú melléklet
3_1., számú melléklet
4., számú melléklet
5., számú melléklet
6., számú melléklet
7., számú melléklet
Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár igazgatói pályázatok elbírálása
Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselőket megillető tiszteletdíjakról
Önkormányzati rendelet a képviselőket megillető tiszteletdíjakról

Javaslatot teszek jegyzőkönyv-hitelesítőkre Pusztai Ádám és Varga Pál személyében, akiket a testület egyhangúan elfogadott.


A napirendi pontok tárgyalása előtt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, megbeszélésekről, tárgyalásokról, intézkedésekről szólok.


Lejárt határidejű határozatok:

Ÿ120/2011. (V. 19.) sz. KT. határozatban az óvodai logopédiai ellátás helyben történő biztosításának megoldására hatalmazta fel a testület a polgármestert és a jegyzőt. 2011. szeptember 1-jétől az Orosházi Kistérség Többcélú Társulat Pedagógiai Szakszolgálata fogja  nyújtani az ellátást azok részére akik ezt igénylik. A kistérség tud normatívát igényelni, de amennyiben ez az összeg kevés, akkor a kiegészítést felvállalja az Önkormányzat, hogy teljes körű ellátást tudjunk biztosítani.

Ÿ123/2011. (VI. 30.) sz. KT. határozatban a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót fogadta el, de a 108/2011. (IV. 28.) sz. KT. 109/2011. (IV. 28.) sz. KT. 110/2011. (IV. 28.) sz. KT.111/2011. (IV. 28.) sz. KT. 112/2011. (IV. 28.) sz. KT. számú határozatok végrehajtását felfüggesztette a 2011. augusztus 25-i testületi ülésen  hozott  módosító döntésig. Ezekben a határozatokban a belterületi és a külterületi zártkertek közlekedési útjait neveztük el és a belterületi zártkertek telkeinek számozását. Javaslom, hogy ne minden ingatlan esetében kérjük a földhivatali átvezetést, csak a közlekedési közterületek, (utak) elnevezésének átvezetését, illetve a belterületi zártkertek számozásának átvezetését kérjük. A külterületi zártkertek helyrajzi számon szerepelnek és határozatunk értelmében marad is a helyrajzi számozás, amit nem is kell átvezettetni. Ez így mintegy 110 ingatlant jelent, melynek költsége 726 ezer forint.


Mórocz Lajos: Javaslom, hogy menjünk bele a külterületi átvezetésbe is, mert ha később szükség lenne rá – bejelentkezés céljából -, akkor ne legyen akadály.


Ramasz Imre: Nem kell, mert a helyrajzi számra is lehet lakcímet létesíteni. Külterületen nem történik házszámozás.


Mórocz Lajos: Akkor rendben, maradjunk a belterületnél.


Ramasz Imre: Javaslom hozzunk határozatot erről, és a költséget a költségvetési tartalék terhére biztosítjuk. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.


A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,  0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással - egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozta:


147/2011. (VIII. 25.) sz.    Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Ramasz Imre polgármestert, hogy a

Ÿ    322. hrsz-ú közút Napsugár utca elnevezésének, a

Ÿ    323. és 354. hrsz-ú közutak Vadvirág utca elnevezésének megerősítését,

Ÿ    174. hrsz-ú Munkácsy Mihály utca elnevezésének Munkácsyra, a közterület jellegének utcáról sorra változtatását,

Ÿ    267. és a 339. hrsz-ú közterületek elnevezésének Munkácsy sorban,

Ÿ    369. hrsz-ú közútnak Gyöngyvirág utcakénti elnevezésének,

Ÿ    109/7. és 414. hrsz-ú közterületek elnevezésének Kelet sorban,

Ÿ    443. hrsz-ú közterület elnevezésének Dél utcában,

Ÿ    424. hrsz-ú közterület elnevezésének Észak utcában történő meghatározását,

    továbbá  házszámozásának rendjét:

Ÿ    Kelet sor, a Petőfi utcától folyamatosan emelkedő számozás,

Ÿ    Dél utca és Észak utca a Kelet sortól indulva, baloldalon páratlan, jobb oldalon páros számozás,

    továbbá a külterületen:

Ÿ    550 hrsz-ú közútnak Szélső dűlőben

Ÿ    529. és 615. hrsz-ú közutaknak Közép dűlőben

Ÿ    501. hrsz-ú közútnak Alsó dűlőben

Ÿ    551. hrsz-ú közútnak Boróka dűlőben

Ÿ    595. hrsz-ú közútnak Pipacs dűlőben

Ÿ    632. hrsz-ú közútnak Virág dűlőben

Ÿ    642. és 585. hrsz-ú közutaknak Hosszú dűlőben

Ÿ    661. hrsz-ú közútnak Diófás dűlőben

Ÿ    651. hrsz-ú közútnak Rövid dűlőben

Ÿ    569. és 591. hrsz-ú közutaknak Tücsök dűlőben történő meghatározását a földhivatalai nyilvántatáson vezetesse át. Az érintett 110  ingatalanra vonatkozó földhivatali átvezetés költségét – 726.000,- Ft-ot - a 2011. évi költségvetési tartalék terhére biztosítja.

Felelős: Ramasz Imre polgármester

Határidő: 2011. szeptember 30.


126/2011. (VI. 30.) sz. KT. határozatban elfogadta a Kardoskút Községért Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót és felhívta a Kuratórium Elnökének figyelmét a közhasznúsági jelentes pótlására. A közhasznúsági jelentés elkészült.

Ÿ131/2011. (VI. 30.) sz. KT. határozatban az Aradi vízátvezetésre vonatkozó Együttműködési Megállapodást fogadta el és az aláírásra felhatalmazta Ramasz Imre polgármestert. Az együttműködési megállapodás aláírása megtörtént.

Ÿ132/2011. (VI. 30.) sz. KT. határozatban a testület a Petőfi utca 66. szám alatti szolgálati lakásnál a fűtési rendszer felújításához kapcsolódó, kéményépítéssel kapcsolatos felmérés elvégeztetésével, a kivitelezési szerződés megkötésével és a szükséges felülvizsgálat elvégeztetésével bízta meg a polgármestert. Megtörtént a felmérés, a szükséges felújítás, a tüzeléstechnikai felülvizsgálat, használható a kémény.

Ÿ136/2011. (VI. 30.) sz. KT. határozatban hozzájárult 2011. augusztus 14-i autos rally megrendezéséhez. Főrendezőnek és a szükséges engedélyek beszerzésével Jelinek Zsoltot bízta meg. Az autos rally lebonyolítása megtörtént.

Ÿ143/2011. (VI. 30.) sz. KT. és a 144/2011. (VI. 30.) sz. határozatokban a “SPERO” – Remény a Jobb Jövőben Közhasznú Alapítvány (6800. Hódmezővásárhely, Tornyai János u. 13.) “Ifjúsági Turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása” tárgyában pályázati támogatással megvalósuló fejlesztési projektjének megvalósításához pénzügyi kötelezettségvállalás nélkül – bérbe adta a tulajdonát képező kardoskúti 229/2. hrsz-ú – természetben Kardoskút, Petőfi u. 24. sz. “Régi MOL kulturális és konferencia központ” elnevezésű ingatlanát, valamint a 229/1 hrsz-ú – természetben Kardoskút, Petőfi u. 26. sz. alatt található 1422 m2 területű építési telek megjelölésű ingatlanát. A megállapodások soron kívül elkészültek. Információim szerint a pályázat mégsem került beadásra. A bejelentések keretében visszatérünk.


Az elmúlt időszakban a két testületi ülés között történt események:

Ÿ2011. július 27-án az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás ülésén vettem részt. Napirenden szerepelt az aradi vízátvétellel kapcsolatos megállapodás, melynek aláírása is megtörtént. Gesztora Orosháza lett, a román féllel történő együttműködési megállapodás aláírására a felhatalmazást megadtuk.

Ÿ2011. július 27-án a Békés Megyei Vízművek Zrt. rendkívüli közgyűlésén vettem részt, melynek napirendjén szerepelt az alaptőke emelése és az alapszabály módosítása. Az új belépők jegyeztek részvényt, ezzel került megemelésre az alaptőke.

Ÿ2011. augusztus 4-én a Dél-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer létrehozását célzó társulás taggyűlésén vettem részt, melyen 2010. évi  zárszámadás, a KEOP 7.1.1.1. pályázathoz közbeszerzési tanácsadó kiválasztása, a KEOP 7.1.1.1. pályázat közbeszerzési eljárás eredményének ismertetetése, önerő meghatározása, a KEOP 2.3.0. második fordulós pályázati dokumentáció átdolgozása szerepelt. 2012-től 85,-Ft/fő összeget kell nekünk is betervezni, mint biztosítandó önerőt az említett pályázathoz.

A társulási megállapodás módosítását kezdeményezte Békéscsaba, hogy a költségvetési hozzájárulás arányában történjen a szavazás. Előzetesen ezt az elnökség leszavazta 5-5 arányban, ezért nem került napirendre.


Ramasz Imre: A lejárt határidejű határozatokról és a két testületi ülés közötti időpont eseményeiről szóló beszámolóval kapcsolatban, ha kérdésetek van, tegyétek fel.  Amennyiben nincs, akkor kérlem, kézfeltartással szavazzatok az elfogadásáról.


A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:


148/2011. (VIII. 25) sz.    Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  120/2011. (V. 19.) sz. KT, 123/2011. (VI. 30.) sz. KT, 126/2011. (VI. 30.) sz. KT,  131/2011. (VI. 30.) sz. KT, 132/2011. (VI. 30.) sz. KT, 136/2011. (VI. 30.) sz. KT, 143/2011. (VI. 30.) sz. KT, 144/2011. (VI. 30.) sz. KT,  lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló és a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadta.


1. napirendi pont: Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. beszámolója a közszolgáltatás megvalósításáról, valamint az átszervezés tapasztalatainak értékelése.

Előadó: Csizmadia Gergely vezérigazgató.


Ramasz Imre: Rövid írásos anyagot megkaptuk, írásban eljuttattam minden képviselőhöz. Kérdezem a napirendi pont előadóját, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?


Csizmadia Gergely: Az elmúlt év közepén lépett életbe az új rendszer, amely közel 10 % hátralékot eredményezett a Zrt-nek. Április elején átadtuk az 5 ezer forint feletti hátralékokat az önkormányzathoz behajtásra, de még nem érkezett befizetés, ezt kérjük szorgalmazni.

A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatunk, hogy a lakosság példás módon gyűjti a hulladékot, a telepre beszállítottak közül a legtisztább.  2 évvel ezelőtti törvényi előírásoknak megfelelően 2 évre lett szerződés kötve a hulladéklerakó teleppel, mely októberben lejár. Folyamatban van a közbeszerzési eljárás. Hulladékszállítással kapcsolatban probléma nem merült fel és remélem nem is fog felmerülni.


Mórocz Lajos: Szelektív hulladékot milyen időközönként szállítják el?


Csizmadia Gergely: Heti rendszerességgel szállítjuk, teljesen külön járművel.


Mórocz Lajos: Többször találkozok a szelektív gyűjtő mellett zsákba elhelyezett szelktíven válogatott hulladékkal, ez szabályos-e?


Csizmadia Gergely: Amennyiben tiszta szelektív a hulladék, külön zsákban van, nem probléma, nyugodtan kihelyezhető és elszállítjuk.

Pusztai Ádám: Díjfizetést lehet-e eszközölni átutalással.


Csizmadia Gergely: Van lehetőség, az ügyfélszolgálaton kell jelezni.


Pusztai Ádám: Saját átutalással?


Csizmadia Gergely: Megoldható, de nem gyarkorlat a lakosság részéről.


Pusztai Ádám: Egyösszegben az évi kifizetéskor kedvezmény működik-e?


Csizmadia Gergely: Csak az orosházi lakosság részére volt eddig ilyen lehetőség. Mérlegelni lehet, de nem tartom túl realizálhatónak. Egyébként ha év elején egy összegben fizetett az orosházi lakos, akkor egy havi összeget engedtünk el.


Mórocz Lajos: Lakatlan ingatlanoknál is fizetni kell?


Csizmadia Gergely: A lakó részéről kell nyilatkozni, amennyiben 6 hónapon keresztül üres az ingatlan és két szomszéd igazolja, illetve gáz, villany, víz számlákkal.


Ramasz Imre: Hátralékosok vannak a szolgáltatási területen. Kardoskút hol helyezkedik el ebben a sorrendben?


Csizmadia Gergely: Átlagosan jónak mondható. Kitérőként a DAREH-vel kapcsolatban annyi tájékoztatást szeretnék adni, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kell tárgyalni Békéscsaba kilépése miatt. Erre azért van szükség, mert ha valaki visszalép, akkor alapjaiban megváltozik minden. Azon dolgozok, hogy a rendszerbe maradókat ne érje elviselhetetlen, irreális nagy költség kötelezettség.

 

Tóth Józsefné: Megkaptam a hátralékosok listáját, kb. 10 főt érint. Ebből 4 főnél a behajtás folyamatban van, a többinél az adatgyűjtés zajlik. A lakosság részéről kérdésként merült fel, hogy avargyűjtési zsákot kapunk-e?


Csizmadi Gergely: Az ingyenes avargyűjtő zsákról az idén még nincs döntés. A zöldterület rendben tartása rendeletileg kötelező, mi elszállítjuk az összegyűjtött zöld hulladékot, ehhez viszont biztosítunk a lakosság részére zsákokat. Ez a terv, a rendszer kidolgozás alatt van.


Ramasz Imre: A Városüzemeltetési Zrt. korrekt, komoly partner, a feladatukat megoldják. Mi is mindent megteszünk, hogy a hátralékok behajtásra kerüljenek. Köszönjük a településen végzett munkát. 2014. 06. 30-ig szól a szerződésünk, feltételezhető, hogy továbbra is partnerek maradunk. Köszönjük a beszámoló elkészítését.

Kérem a képviselőket, hogy aki egyetért a beszámoló elfogadásával, az kézfeltartással szavazzon.


A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:


149/2011. (VIII. 25) sz.    Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. beszámolóját a közszolgáltatás megvalósításáról, valamint az átszervezés tapasztalatainak értékeléséről elfogadja.2. napirendi pont: Beszámoló jelentés Kardoskút Község Önkormányzatának

2011. I. félévi teljesítéséről és a 2011. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

Előadó: Ramasz Imre polgármester

dr. Mészáros Erzsébet jegyző


Ramasz Imre: A napirendhez kapcsolódó anyagot írásban kiadtuk. Látható, hogy minimális növekmény van. Bízom abban, hogy az iparűzési adó is a tervezett szerint folyik be. Javaslom, hogy először a kiadott költségvetési módosítást vitassuk meg.

 

Pusztai Ádám: Az Ügyrendi Bizottság a rendelet módosítását változtatás nélkül elfogadásra javasolja.


Ramasz Imre: Kérdés nem merült fel, szavazásra kerül sor. Javasolja rendeletté emelni az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló módosító rendelet- tervezetet. Aki egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával, kézfeltartással jelezze.


A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadta az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló  módosító rendelet-tervezetet.


Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (….) sz. ÖKT. rendelet-tervezete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról  rendeletté emelkedett.


Ramasz Imre: Ezek után térjünk rá a félévi költségvetés teljesítésének megvitatására és elfogadására. Összességében annyit lehet elmondani, hogy nem állnak rosszul az anyagi dolgaink. A kiadások – fejlesztések eltolódása miatt – elmaradt a tervezettől. Kiegyenlített gazdálkodást mutatnak a számok. Bizakodom, hogy tartani tudjuk a tervezett bevételeket. Már most félévkor jelentős, kétmilliós plusz bevétel mutatkozik a költségvetésben.  A testületé a szó, várom a kérdéseket.


Pusztai Ádám: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót, azt változtatás nélkül elfogadásra javasolja.


Ramasz Imre: Aki egyetért az I. féléves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadásával, kézfeltartással szavazzonl.


A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:


150/2011. (VIII. 25.) sz.  Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beszámoló jelentést Kardoskút Község Önkormányzatának 2011. I. félévi költségvetése teljesítéséről elfogadja.3. Napirendi pont: Október 23-i Nemzeti Ünnep előkészítése

Előadó: Ramasz Imre polgármester


Ramasz Imre: Október 23-a vasárnapra esik. Az ünnepség megtartásának lehetséges időpontjai október 22. este 6 óra, illetve október 23. vasárnap napközben. Jobbnak tartom az október 22. este 6 órai időpontot. Az általános iskolával nem tárgyaltam a műsort illetően. A színjátszók tudnak-e vállalni, vagy akarnak-e vállalni valamilyen szereplést? Van a költségvetésben forrásunk előadóművész felkérésére is. Helyszínnek a művelődési ház és községi könyvtár épületét, illetve a Március 15. téren lévő szobor környékét javasolnám. Kérek javaslatokat a helyszínre, időpontra, ünnepi előadó személyére.


Pappné Neller Borbála: Egyeztetek az Ifjúsági Klubbal. Lehet rájuk számítani. Magam részéről felvállalom a szervezést, lebonyolítást.


Mórocz Lajos: Szombat este 6 órai kezdést javasolom időpontnak.

Gombkötő Lajos: Támogatom ezt az időpontot.Varga Pál: Én is ezt az időpontot vélem jónak.Ramasz Imre: Fáklyás felvonulás legyen-e, mécseseket is lehet elhelyezni a szobor körül. Javaslom, hogy az előzetesen kialakult álláspontunkhoz ragaszkodjuk most is, miszerint a politikától tartsuk  ünnepekkor is távol magunkat.


Varga Pál: Az ifjúsági klubban az ünnepi műsorban magam is rész veszek.


Ramasz Imre: A képviselők közül valaki vállalkozik-e az ünnepi beszéd megtartására? Javasoljatok valakit.


Pusztai Ádám: Seres Péter, Rózsa Zoltán, vagy Pappné Neller Borbála.


Pappné Neller Borbála: Józsa Mihály Orosházáról elszármazott békéscsabai színész, politikától mentesen szokott ünnepi beszédeket tartani. Vagy Polgármester Úr is régen mondott már ünnepi beszédet.

Varga Pál: Javaslom, polgármester úr tartsa meg az ünnepi beszédet.


Ramasz Imre: Javaslom Rózsa Zoltán felkérést az ünnepi beszéd megtartására, amennyiben Rózsa Zoltán nem vállalja, akkor vállalom az ünnepi beszéd megtartását. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.


A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:


151/2011. (VIII. 25.) sz.  Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Október 23-i nemzeti ünnepet 2011. október 22-én (szombaton) este 6 órai kezdettel rendezi meg a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár nagytermében. Az ünnepi beszéd megtartására felkéri Rózsa Zoltánt az ünnepi műsor összeállítására Pappné Neller Borbálát.

Felelős: Ramasz Imre polgármester

Határidő:       2011. szeptember 30.

4. Napirendi pont: Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár igazgató

állására érkezett pályázatok elbírálása.

Előadó: Ramasz Imre polgármester


Ramasz Imre: Pappné Neller Borbála megbízatása 2011. november 30-án lejár. A szakértői bizottság meghallgatta a pályázókat, az érvénytelen pályázatokat kiszűrte, majd véleményét elkészítette. Ez írásban a képviselők részére megküldésre került. A pályázók a beadott pályázatukban nyilatkoztak, hogy hozzájárulnak pályázatuk nyílt ülés keretében történő tárgyalásához. Megállapítható, hogy egy érvényes pályázat volt, a jelenlegi intézményvezetőé, aki jelen van a testületi ülésén, így átadom a szót.


Pappné Neller Borbála: Pályázatomban kifejtettem az előző 5 év munkáját tovább kívánom folytatni. A beszámolókból a képviselők ismerhetik az eddig végzett munkámat. Szeretném bővíteni az eddigi programokat, a még rejtett lehetőségeket felkutatni. Várom a kérdéseket.


Gombkötő Lajos: Elolvastam a szakértői bizottság részletes véleményét. Pappné Neller Borbála minden feltételnek  megfelel. Akit eddig megismertünk és beadta pályázatát, annak nyilván előnye van. Elfogadom és javaslom a következő 5 évre a művelődési ház vezetőjének megválasztani.


Mórocz Lajos: Azon gondolkodtam, hogy lehet úgy pályázatot beadni, hogy alapvető hiányosságok vannak. Mi a pályázók közül egyet ismertünk, a megszokott jót, ne váltsunk a bizonytalanra. Ha a jövőben is úgy tevékenykedik, mint az elmúlt 5 évben, akkor szavazzuk meg.


Varga Pál: Megbízom a szakértői bizottságban, támogatom a javaslatát.


Pusztai Ádám: A pályázatokat volt szerencsém végig olvasni. A véleményünket, mint a bizottság tagjai megfogalmaztuk, leírtuk. Én is Pappné Neller Borbála pályázatát szavazom meg.


Ramasz Imre: Javaslom, hogy ez elhangzott vélemények, hozzászólások alapján és a bíráló bizottság véleményével egyezően Pappné Neller Borbálát bízza meg a Képviselő-testület 2011.12.01-től 2016.11.30-ig, 5 éves időtartamra az igazgatói feladatok ellátásával. Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.


A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:


152/2011. (VIII. 25.) sz.  Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár igazgatójává 2011. 12. 01-től 2016. 11. 30-ig kinevezi Pappné Neller Borbálát. Munkaidejét napi 8 órában határozza meg.

Felelős: Ramasz Imre polgármester

Határidő: 2011. november 30.


Ramasz Imre: A kinevezett vezetőnek a bérét is meg kell állapítania a képviselő-testületnek. Javaslom, hogy a Kjt. szerinti 140.000,-Ft alapbér megállapítását és a vezetői pótlékát 200%-ban, azaz: 40.000,- Ft-ban állapítsuk meg. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.


A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:


153/2011. (VIII. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár igazgatójának kinevezett Pappné Neller Borbála illetményét 2011. December 1-jétől az alábbiak szerint állapítja meg:

  • alapbér:         140.000,-Ft,
  • vezetői pótlékát 200 %-ban. azaz: 40.000,-Ft összegben határozza meg.

Felelős: Ramasz Imre polgármester

Határidő: 2011. november 30.


Ramasz Imre: Eredményes, jó munkát kívánunk Pappné Neller Borbálának.


Pappné Neller Borbála: Köszönöm a bizalmat.


B e j e l e n t é s e k:

dr. Mészáros Erzsébet: A helyi önkormányzati képviselőket megillető tiszteletdíjakról, költségtérítésekről szóló 3/1999. (II. 26.) önk. rendelet  módosítása indokolt két okból. Egyrészt a Békés Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tett, a képviselők igazolatlan  hiányzásával kapcsolatban, másrészt az alpolgármester és a bizottsági elnök képviselő havi tiszteletdíjával kapcsolatban. Ezt a jogsértést is szeptembert 30-ig kell megszüntetni. Javaslat érkezett továbbá a képviselői tiszteletdíj kifizetésének gyakoriságával kapcsolatban is. A fentiekkel kapcsolatban részletes előterjesztést készítettem, mindenkinek előzetesen írásban eljuttattam a szükséges mellékletekkel együtt.


Ramasz Imre: A rendelet-tervezetben a törvényességi észrevétellel kapcsolatban a módosításon kívül sok tenni való nincs. A tiszteletdíjak kifizetésének gyakoriságáról döntsönek a képviselők a tervezetben felsorolt alternatívákból választva, vagy más módosítással.


Mórocz Lajos: Szívesen maradnék az éves kifizetés mellett, de maradjunk a félévesnél ha már igény merült fel.


Varga Pál: B változatot, azaz a féléves kifizetést javaslom elfogadni.


Pusztai Ádám: Negyedéves kifizetés mellett maradné, így az A változat elfogadását javasolom. Ügyrendi Bizottsági tagok díjazása változik-e?


dr. Mészáros Erzsébet:  Külön pontban van, nem változik az összeg.


Mórocz Lajos: Féléves kifizetés esetén július és decemben hónapban történik a kifizetés?


dr. Mészáros Erzsébet: Benne van a tervezetben, legkésőbb a félévet követő hó 15-ig kerül kifizetésre.


Gombkötő Lajos: B változatra, azaz: féléves kifizetésre szavazok.


Ramasz Imre: Az elhangzottak alapján – azaz a többség a féléves kifizetést támogatja – a B változat figyelembe vételével bocsátom szavazásra a rendelet-tervezetet. Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.


A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadta a helyi önkormányzati képviselőket megillető tiszteletdíjakról, költségtérítésekről szóló  módosító rendelet-tervezetet.


Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011. (….) sz. ÖKT. rendelet-tervezete az önkormányzati képviselőket megillető tiszteletdíjakról, költségtérítésekről szóló 3/1999. (II. 26.) sz. ÖKT. rendelet módosításáról  rendeletté emelkedett.


Ramasz Imre: A Kardoskúti Református Egyházközösség ismételten megkeresett a 2009. december 21-én a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalba beadott, a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó pályázattal kapcsolatban. 2011. június 23-án az elbírálásról határozatban értesültek, mely szerint 60 %-os támogatás mellett döntöttek. Akkor megkerestek, hogy a hiányzó 20.952.646 forint nem áll a rendelkezésükre és az Önkormányzat segítsen. Ezt mi akkor nem vállaltuk fel. Úgy gondolták, hogy egy új pályázatot nyújtanak be, egy alapítványon keresztül, de az elnyerhető pályázati összeg eleve kevesebb, 35 milllió forint. Kérésükre megkötöttük a megállapodásokat a testület döntése értelmében. Azonban átgondolták a lehetőségeket és mégis a már megnyert pályázati lehetőséggel kívánnak élni, az eredeti terveket szeretnék megvalósítani a megnyert 32.253.938 forint, a felettes egyházi hatóságokkal történt egyeztetések alapján a hiányzó önrész  - 10. 500. 000,-Ft – ötven százalékának a támogatásával. A még hiányzó 50 % támogatására tisztelettel kérik az Önkormányzat támogatását. Úgy érzem, ha a fennmaradó részt megosztjuk és egy korrekt megállapodás keretében rögzíteni tudjuk, akkor nem zárkózok el a támogatástól.  Konkrét kifizetésre 2012-2013-ban kerül sor.  Új alapokra helyezve, kölcsönös és korrek módon támogassuk a beruházás megvalósítását.


Mórocz Lajos: Néhány képviselő társammal nekem is az volt korábban is a javaslatom, hogy támogassuk a hiányzó összeget megosztva. Most is az a javaslatom, hogy mivel a szándékuk  komolynak tűnik, támogassuk, valósuljon meg a létesítmény.


Ramasz Imre: Aki egyetért a javaslattal kézfeltartással szavazzon a határozati javaslat elfogadásáról.


A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:


154/2011. (VIII. 25.) sz.  Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Kardoskúti Református Egyházközség által “Ifjúsági turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások kialakítsa tárgyában a 137/2008. (X. 18.) FVM. rendelet 3. §. (1) bek. b.) pontja alapján beadott és támogatott pályázat kiegészítéséhez szükséges forrás 50 %-át – 10.500.00,-Ft – támogatásként biztosítja, abban az esetben, ha a fennmaradó részt az Egyházközség vállalja. Támogatás feltétele továbbá, hogy kölcsönös érdekeken alapuló megállapodás jöjjön létre a pályázati és a kiegészítő forrásból megvalósuló vagyon megosztásáról.

Felelős: Ramasz Imre polgármester (a határozat továbbításáért)

Határidő: 2011. augusztus 31.


Ramasz Imre: Ismét megrendezésre kerül 2011. szeptember 17-én Pusztaközponton a Körös-Maros Nemzeti Parkkal közösen tartandó Fehér-tó Napja. Azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez a KMNP Igazgatósága, hogy mi is támogassuk a rendezvényt. Ez természetes is. Az elmúlt évhez hasonlóan javaslom, hogy rendeljük meg a DOTTO kisvonatot és annak a költségét az Önkormányzat egyenlítse ki. Továbbá a kardoskúti szervezők és rendezők, segítők részére vállaljuk fel az étkezés költségét. Ez kb. 15 fő lenne, mintegy 15 ezer forint összegben, erről majd még egyeztetünk pontosan a létszámot illetően. A DOTTO ebben az időpontban szabad, tehát megrendelhető. A költsége az időtől függ. 6-7-8 óra. Javasolnám, hogy 9 órakor a buszmegállóban utasokkal együtt induljon Pusztaközpontra. Délután 4 óráig, és ekkor ismét utasokkal telve indulna vissza. Ez az időtáv 162.500 Ft-ba kerülne, plusz Békéscsabáról 8 ezer forint. Összességében mintegy 200 ezer forint saját célú felhasználásra tennék javaslatot a költségvetési tartalék terhére.


Pappné Neller Borbála: A kulturális programok befejezését 6 órára tervezik, tehát a vonat indulhat 4 órakor befele. A színpad kiszállítását és költségét a KMNP átvállalja.


Ramasz Imre: A kisvonat költsége 8 órára 180 ezer forint.


Pappné Neller Borbála: Úgy gondolom jó a 4 órás befejezés.


Varga Pál: 7 órás időtartam elég, hiszen véleményem szerint a kisbuszt is be lehet vonni a szállításba.


Pappné Neller Borbála: Lovasfogatokat is bérel a KMNP a látogatók szállítására, egyeztetni kell az indulásokat.


Ramasz Imre: A kisbusz igénybevételét is számba vehetjük. Megbeszéljük.


Aki a 7 órás DOTTO vonat bérlésével és a szervezők részére ebédjegyek költségének a térítésével egyetért, kézfeltartással szavazzon.


A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:


155/2011. (VIII. 25.) sz.  Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 17-re a Fehér-tó Napjára megrendeli a DOTTO kisvonatot 7 óra időtartamra, 9 órától 16 óráig.

A  szolgáltatási díj, a kiszállási költség és a közreműködők részére ebédjegy biztosítására 200.000,- Ft-ot biztosít a költségvetési tartalék terhére.

Felelős: Ramasz Imre polgármester

Határidő: 2010. szeptember 17.


Ramasz Imre: Megérkezett a falugondnoki szolgálathoz a kisbusz. Ennek elhelyezésére a garázst ki kell bővíteni, át kell építeni. Szükséges ez a beruházás a meglévő különböző kisgépek tárolása is. A költségvetésben ezek költségére alaposan aláterveztünk.  Az építési engedély alapján a kivitelezésre három ajánlatot kértem. Egy vállalkozó – Andrékó Zoltán – adott be árajánlatot, tételes felméréssel és ajánlattal. Korrekt ajánlatott adott be, 3.692.982,-Ft összegben, reális ajánlatnak érzem. A tervezés és az engedélyeztetés miatt az idő már elhaladt, dönthetünk úgy is, hogy nem adunk megbízást, csak a szeptemberi ülésen. Én azonban javaslom a megbízást most megadni. A kisbusz beszerzésére tervezett összegből megmaradt összeget javaslom átcsoportosítani és a többi költséget a költségvetési tartalék terhére fedezzük.


Gombkötő Lajos: A garázs milyen méretű lesz, elfér a két auto és a raktárban a kisgépek.


Ramasz Imre: Azért építjük át a garázst, hogy két autó elférjen és mellette a raktárat bővítjük a kisgépeknek.


Gombkötő Lajos: Az összeget elfogadhatónak tartom. Aki akar dolgozni adjuk meg neki a munkát.


Mórocz Lajos: A gyógyszertár felújítását is Andrékó Zoltán végezte, szépen megcsinálta, komoly, korrekt partner volt. Adjuk meg neki a megbízást.


Ramasz Imre: Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.


A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:


156/2011. (VIII. 25.) sz.  Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kardoskút, Március 15. tér 3. szám alatti melléképület és garázs bontási-bővítési munkáinak kivitelezésével megbízza Anrékó Zoltán Orosháza, Németh László u. 65. szám alatti egyéni vállalkozót. A kivitelezés költségeire bruttó 3.692.982,-Ft-ot biztosít. Felhatalmazza Ramasz Imre polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. A fedezetet, mely a tervezés, kivitelezés és műszaki ellenőrzés költségeit foglalja magába, az alábbiak szerint biztosítja:

  • költségvetésben biztosított előirányzat: 1 000 000,- Ft;
  • a gépkocsi beszerzésre biztosított összegből fennmaradt 2 065 000,- Ft átcsoportosítása
  • költségvetési tartalék terhére: 1 000 000,- Ft.

Felelős: Ramasz Imre polgármester

Határidő: 2011. november 30.


Ramasz Imre: Szülők Óvodai Szervezete kérelemmel fordult az önkormányzathoz az óvodások nyári napközijének megrendezéséhez. Orosházi óvónő közreműködésével három napos nyári napközit szerveztek a művelődési házban. Ennek a költsége 40 ezer forint, ebből rendelkezésükre áll 20 ezer forint, a hiányzó összeg támogatással történő biztosítását kérték. A kérelem megfelel a törvényes előírásoknak. Nyilatkozat van, megvizsgáltuk, nincs összeférhetetlenség. Javaslom a támogatás biztosítását elszámolási kötelezettség előírása mellett. Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.


A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:


157/2011. (VIII. 25.) sz.  Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szülők Óvodai Szervezete részére a nyári napközi költségeinek fedezésére 20.000,-Ft támogatást nyújt a költségvetésbe betervezett összeg terhére. A támogatási szerződés megkötésére, mely az elszámolási kötelezettséget is magába foglalja, felhatalmazza Ramasz Imre polgármestert.

Felelős: Ramasz Imre polgármester

Határidő: 2011. szeptember 15.


Ramasz Imre: Még nem jelent meg a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat kiírása. Felhatalmazást kérek a testülettől, hogy nyilatkozhassak arról, hogy részt kívánunk venni. Szeptember 29-e a következő testületi ülés időpontja, valószínű ettől hamarabb kell nyilatkozni és akkor nem kell majd soron kívüli ülést összehívni. Javaslom, hogy az eddigi évekhez hasonlóan vegyünk részt a pályázati rendszerben. Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.


Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:


158/2011. (VIII. 25.) sz.  Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához és elfogadja a pályázati tájékoztató részét képező Általános szerződési feltételeket.

A Képviselő-testület felhatalmazza  Ramasz Imre polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező Csatlakozási nyilatkozatot az önkormányzat nevében aláírja.

A Képviselő-testület a polgármester útján utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy

  • · a határidők figyelembe vételével a csatlakozási nyilatkozatot juttassa el az  Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságához.

Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Határidő: értelem szerint

  • · a megadott határidők figyelembe vételével gondoskodjon az A és B típusú pályázat kiírásáról.

Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Határidő: értelem szerint


Ramasz Imre: Járdaépítésre betervezett összegünk van a költségvetésben. Korábban javaslatot tettem a Liget sor végén és a Mikszáth Kálmán utca keleti oldalán hiányzó járdák építésére. Előzetesen felmérést végeztem, miszerint a Mikszát Kálmán  utca keleti  oldalán 16 ingatlant érint, ebből egy az önkormányzat tulajdona. A 15 lakóból 4-en küldték vissza a kérdőívet, közülük 3-an igényelték a járdaépítést. Ebből úgy érzem a többség nem igényli a járdát. A másik oldalon van járda, sokan már anyag biztosítása mellett saját erőből megépítették az öntött járdát. A megmaradt pénzünkön a lapokból álló járdát meg lehetne csinálni öntött járdára, mert ezekben az ingatlanokban többségében idős, beteg emberek élnek, akik már nem tudják az öntött járdát megépíteni.


Gombkötő Lajos: A Munkácsy sor 5. számú ingatlan előtt rész szinte járhatatlan, azt is járhatóvá kellene tenni. A Munkácsy sor forgalmas és jó lenne a járda végig. Javasolnám, hogy ahol nincs járda, ott kerüljön kiépítésre.


Mórocz Lajos: A Mikszáth Kálmán utca legalább egyik oldalán kellene rendbe tenni, több idős, nehezen közlekedő ember él, és ha egy járda van akkor az legyen 1 m széles.


Varga Pál: Az utca lakóinak aktivitását nézve nem szükséges a járda.


Ramasz Imre: Javaslom, a Liget sor végét ne hagyjuk ki, a Munkácsy sor József Attila utca és Rákóczi sor közötti rész rendbetételét a rendelkezésre álló összeg erejéig. A járda szélességét 80 cm szélességben javaslom.


Ramasz Imre: Aki elfogadja azt a javaslatot, hogy építsük meg a Liget sor bolt felőli végén a hiányzó járdát és a Munkácsy sor József Attila utca és Rákóczi sor közötti szakaszán a hiányzó járdát, az kézfeltartással szavazzon.


Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:


159/2011. (VIII. 25.) sz.  Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közmunkások közreműködésével öntött járdát épít a költségvetésbe betervezett összeg erejéig a   Liget sor bolt felőli végén és a Munkácsy sor József Attila utca és Rákóczi sor közötti szakaszán. A fedezetet a költségvetésbe e célra betervezett előirányzat biztosítja.

Felelős: Ramasz Imre polgármester

Határidő: folyamatos


Ramasz Imre: Néhány eseményről tájékoztatom a képviselőket: Az Ökonomenikus Segélyszervezettől kérelem érkezett anyagi támogatás céljából. Sajnálom ezeket az embereket, de úgy vélem nem nekünk kellene az ilyen problémákat megoldani. A kérelem nem szabályos, félre is teszem.


ŸFelsőzsolca polgármesterétől köszönő level érkezett az elmúlt évi katasztrófa miatti támogatásért.


ŸA kerékpárút pályázata benyújtásra került, folyamatban a hiánypótlás. Nekünk aláírás címpéldányt kellett pótolni, melyet tegnap leadtam. 2011. augusztus 26-tól 2011. szeptember 2-től  6 munkanap és 2011. szeptember 22-től 2011. szeptember 23-ig 2 munkanap szabadságon kívánok lenni.


A Képviselő-testület a szabadság igénybevételét tudomásul vette.


Ramasz Imre: A nyilvános testületi ülést bezárom, szociális kérelmek megvitatásával zárt üléssel folytatjuk.


Kmft-,


/ Ramasz Imre /                                                              / dr. Mészáros Erzsébet /

  polgármester                                                                              jegyző


Jegyzőkönyv-hitelesítők:


/ Pusztai Ádám /                                                                    / Varga Pál /

képviselő                                                                                 képviselő

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

FacebookTwitter

Copyright 2020  Kardoskút